Dokumentační centrum pro venkovskou architekturu

Cílem projektu Alternativa pro staré Střešovice - Dokumentační centrum pro venkovskou architekturu je záchrana objektu č.p. 946 v ulici Nad hradním vodojemem, jeho citlivá památková rekonstrukce do historické podoby a adaptace vnitřních prostor pro nové využití.

V objektu bude umístěno Dokumentační centrum pro venkovskou architekturu, které se bude specializovat na shromažďování, třídění a publikaci dokumentů o historických venkovských enklávách v České republice (podobných starým Střešovicím), které jsou dnes obklopeny novou výstavbou. Výsledkem práce Dokumentačního centra budou informační materiály (letáky, publikace, výstavy, příspěvky do odborného tisku) a popularizace daného tématu. Cílem je upozornit na postupnou devastaci celé řady pozoruhodných sídelních útvarů a přispět k ochraně a péči o dnes nedoceněný typ architektury 19. století. Zvláštní pozornost bude Centrum upírat k vlastním starým Střešovicím a bude usilovat o shromáždění veškerých dostupných materiálů o tomto prostoru, pořizovat záznamy rozhovorů s pamětníky, fotodokumentaci atd. Snahou Centra bude přispívat k zachování historických zbytků Střešovic a celkovému rozvoji lokality, který bude respektovat genia loci.

Odborné, technické a prostorové zázemí Dokumentačního centra bude zároveň sloužit jako zázemí Dobročinného spolku Medáků pro organizaci kulturních a jiných projektů ve starých Střešovicích.

V jižní části objektu (směrem k hlavní ulici) se předpokládá zřízení dobročinného obchodu. Jeho sortiment budou tvořit odborné publikace a časopisy, propagační předměty, umělecká a upomínková díla vytvořená ve výtvarném ateliéru Domu kouzel a tajemství a přírodní produkty. Výtěžek z prodeje zboží bude jedním ze zdrojů financování kulturních aktivit Dobročinného spolku Medáků.

V podkrovní místnosti vznikne odborná knihovna a archiv s pracovnou vlastního Dokumentačního centra. Tato pracovna bude zároveň sloužit k organizaci kulturních a dalších projektů Dobročinného spolku Medáků.

Projekt předpokládá zpřístupnění zahrádky v severní části pozemku pro veřejnost a vytvoření posezení na terase pod zahrádkou. Místnost v jižní části objektu bude sloužit jako jednopokojový byt správce. Objekt je vybaven nezbytným sociálním zařízením.

Hlavní význam projektu

  • Záchrana jednoho z posledních dochovaných objektů, které reprezentují architekturu a životní styl drobných řemeslníků na okraji Prahy v 18. a 19. století.
  • Zpřístupnění zrekonstruované budovy veřejnosti formou dobročinného obchodu a otevřené zahrádky.
  • Zřízení specializovaného pracoviště, které se bude systematicky věnovat zkoumání historie starých Střešovic i dalších podobných enkláv na území ČR.
  • Zabezpečení jednoho z možných zdrojů financování nekomerčních kulturních programů pro širokou veřejnost.
  • Příspěvek k popularizaci historie a k lepšímu poznání dosud málo probádané oblasti architektury 19. století.
  • Podpora památkové ochrany a péče o historické venkovské enklávy, které v důsledku malého zájmu laické i odborné veřejnosti postupně mizí.
  • Vytvoření organizačního zázemí pro pořádání kulturních aktivit ve starých Střešovicích a práci na dalších projektech v této lokalitě.
Kompletní text projektu "Dokumentační centrum pro venkovskou architekturu" si stáhněte zde.