Staré Střešovice - součást kulturního dědictví

Předmětem tohoto projektu je komplexní ochrana a péče o zachování kulturně historických hodnot urbanistického souboru před degradací vlivem nedostatečné péče, poškozováním nevhodnými stavebními zásahy atd. Projekt má několik částí:

Památková ochrana
Dobročinný Spolek ve spolupráci se Státním ústavem památkové péče v hl. m. Praze a svými odbornými poradci inicioval vypracování kvalifikovaného návrhu k vyhlášení Památkové zóny staré Střešovice. Kompletní podklady jsou nyní předmětem posuzování Ministerstvem kultury ČR. Formální památková ochrana je bezesporu jedním z nejúčinnějších prostředků k zabránění devastace cenné enklávy.
V souvislosti s celkovým návrhem vypracoval Spolek také několik kvalifikovaných návrhů k prohlášení vybraných nejcennějších objektů kulturními památkami. Zápis těchto vybraných nemovitostí do státního ústředního seznamu by vhodně doplnil připravované vyhlášení památkové zóny. Vícenásobná památková ochrana by umožnila podrobněji specifikovat požadavky na novou výstavbu, využívání jednotlivých objektů a celkový rozvoj lokality.

Dokumentační činnost
Občanské sdružení již od roku 1998 systematicky dokumentuje jednotlivé objekty starých Střešovic prostřednictvím fotografií, kreseb atp. Smyslem této činnosti je zaznamenání postupné proměny celé čtvrti a obrazu jejího stavebního vývoje v současné době. Za dobu provádění dokumentační činnosti byla řada původních objektů zbourána a mnohá místa zcela změnila svou podobu. Archivní záznamy jsou tak dnes nedocenitelným materiálem pro popis novodobé historie starých Střešovic.
Výsledkem dokumentační činnosti (patrným alespoň mezi odbornou veřejností) je vydaná srovnávací fotografická studie stavebního vývoje starých Střešovic a archiv historických fotografií a mapových podkladů.

Aktivní účast v rozhodovacích procesech
Dobročinný Spolek vystupuje jako aktivní občanská skupina při projednávání záměrů a projektů, které mohou ovlivnit životní prostředí nebo kulturně historické hodnoty starých Střešovic. Jedná se především o úpravu zelených ploch ve starých Střešovicích nebo jejich bezprostředním okolí a záměry na výstavu nových objektů v prolukách po asanované historické zástavbě. Sdružení vystupuje mimo jiné jako účastník příslušných územních a stavebních řízení a má tudíž právo na vznášení připomínek. Ve spolupráci s odbornými partnery občanského sdružení se již touto cestou podařilo dosáhnout úpravy některých projektů, jiné byly vzhledem k řadě nedostatků a nevyřešených otázek odloženy.