Dopisy Medáků

Rada Městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

Praze dne 11.2.2003

k rukám starosty Tomáše Chalupy

Věc: Nájemní smlouva na objekt Starostřešovická 79 – Dobročinný spolek Medáků

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás ve věci výběrového řízení na využití výše zmíněného objektu, a to v právním zastoupení občanského sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích. Plnou moc Vám podle našich informací doručil náš klient. Rádi bychom se vyjádřili k situaci, k níž došlo v uplynulých dnech v procesu vyjednávání obsahu nájemní smlouvy na shora uvedený objekt mezi Městskou částí Praha 6 a naším klientem.

Náš klient se stal vítězem výběrového řízení na využití předmětného objektu. K nabídce přiložil řadu dokumentů, mimo jiné návrh nájemní smlouvy obsahující podmínky, za nichž byl náš klient připraven objekt využívat. Na tento návrh neobdržel náš klient žádnou věcnou reakci, namísto toho mu byl doručen zcela odlišný protinávrh, o kterém jsme začali jednat s PO SNEO v srpnu 2002. Na jednáních s vedoucím právního oddělení SNEO Mgr. Knížkovou a provozním náměstkem Jiřím Tomanem, kterých jsme se osobně zúčastnili, nebylo dosaženo shody v ;otázkách řešení rekonstrukce objektu a ze strany PO SNEO nebyla projevena ochota jakkoli problém věcně řešit z důvodu tvrzeného nedostatku kompetence.

Následné jednání se starostou Městské části Praha 6 MUDr. Pavlem Bémem, které proběhlo 25.9.2002 za naší účasti a za účasti provozního náměstka SNEO Jiřího Tomana, přineslo řešení ve složitém procesu vyjednávání smlouvy. Pan starosta projevil pochopení pro návrh našeho klienta (vyjádřený již v návrhu smlouvy připojeném k nabídce do výběrového řízení!), zejména s ohledem na specifické financování neziskové organizace a vydal pokyn Jiřímu Tomanovi, aby byl návrh smlouvy upraven podle požadavků našeho klienta. To se však nikdy nestalo a namísto toho byl náš klient vyzván 30.1.2003 Radou Městské části k urychlenému podpisu smlouvy ve starém znění.

Žádáme Vás proto, abyste v procesu vyjednávání obsahu nájemní smlouvy respektovali princip kontinuity úřadu Městské části a považovali rozhodnutí (dnes již bývalého) starosty za rozhodnutí Městské části. Dále Vás žádáme, abyste v principu vyjednávání nájemní smlouvy, která má charakter soukromoprávního vztahu, respektovali princip rovnosti smluvních stran a nevnucovali Vašemu potenciálnímu smluvnímu partnerovi jednostranně výhodné znění smlouvy. Pokud by byla za této situace uzavřena nájemní smlouva se třetí osobou, jednalo by se o porušení výsledků výběrového řízení.

Věříme, že nás budete ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto dopisu kontaktovat za účelem obnovení jednání o obsahu nájemní smlouvy s cílem nájemní smlouvu co nejdříve uzavřít.

S pozdravem
JUDr. František Vyskočil, advokát
i.s. Mgr. Petr Ostrouchov