Dopisy Medáků

Rada Městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6

Praha 7. 2. 2003

Nájemní smlouva na objekt Starostřešovická 79 k realizaci projektu Alternativa pro staré Střešovice

k č.j. R/1/2003

Vážený pane starosto, vážené členky a členové Rady Městské části,

dovolujeme si reagovat na dopis s výše uvedeným číslem jednacím a požádat Vás o další jednání ve věci podpisu nájemní smlouvy na pronájem objektu Starostřešovická 79 našemu občanskému sdružení.

V březnu 2002 bylo Městskou částí Praha 6 vypsáno výběrové řízení na využití výše uvedeného objektu. Dne 25. dubna předložilo naše občanské sdružení nabídku do výběrového řízení, jejíž součástí byly mimo jiné tyto dokumenty:

- návrh nájemní smlouvy Advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol.

- ekonomická studie, která vysvětlovala výši nabízeného nájemného

- propočet nájemní doby v závislosti na výši navrženého nájemného a potřebných investicích do rekonstrukce objektu

- architektonická studie s položkovým přepočtem nákladů.

- odborná vyjádření organizací státní správy a dalších institucí k projektu.

Z uvedeného vyplývá, že první návrh smlouvy na pronájem objektu Starostřešovická 79 vypracovala advokátní kancelář Vyskočil a Krošlák na objednávku našeho sdružení. Na tento náš návrh jsme nikdy neobdrželi žádnou reakci MČ Praha 6 ani PO SNEO.

Dne 26. 7. 2002 jsme obdrželi dopis ředitele PO SNEO Josefa Tůmy s informací, že naše sdružení bylo vybráno jako vítěz výběrového řízení na pronájem objektu Starostřešovická 79 k provozování kulturní a vzdělávací činnosti pro veřejnost. Tůma vyzývá k podpisu smlouvy do 9. 8. 2002.

První konkrétní návrh nájemní smlouvy MČ Praha 6 jsme obdrželi 1.8. 2002, tedy pouhých osm dní před termínem, který pro podpis smlouvy stanovil ředitel PO SNEO. Výběrové řízení přitom bylo ukončeno již 15. 5. SNEO tedy návrh zpracovávalo téměř tři měsíce.

Návrh nájemní smlouvy, předložený PO SNEO, byl v rozporu s obsahem projektu, který zvítězil ve výběrovém řízení. Celý záměr by se tak do značné míry změnil. Proto jsme později předložili k jednání své požadavky na úpravu návrhu. O různých částech smlouvy a úpravě jednotlivých podrobností nájemního vztahu jsme pak jednali až do poloviny srpna 2002, bohužel bezvýsledně.

Nájemní smlouva musí upravit řadu skutečností. Protože zavazuje naše občanské sdružení k plnění po dobu 15-ti let, je nezbytné, aby nám znění smlouvy umožňovalo řádné naplnění záměru, s nímž jsme zvítězili ve výběrovém řízení. Jednotlivé části smlouvy musí řešit řadu technických podrobností (rekonstrukce objektu, rozpočet rekonstrukce, kdo a za jakých podmínek rekonstrukci provede, způsob užívání objektu, způsob výpovědi smlouvy atd.) na jejichž konkrétní definování se názory našeho právního zástupce a právníků PO SNEO částečně, někdy i zásadně liší.

Na konci září 2002 proběhlo poslední jednání o podobě nájemní smlouvy, jehož se účastnil provozní náměstek PO SNEO Jiří Toman a starosta m. č. Praha 6 Pavel Bém. Závěrem schůzky byl pokyn pana starosty k přepracování návrhu nájemní smlouvy ve smyslu našich připomínek a urychlený podpis smlouvy.

Do konce října 2002 jsme ze strany PO SNEO neobdrželi žádnou reakci. Vzhledem k probíhajícím komunálním volbám pak již bylo prakticky nemožné dále jednat o úpravách nájemní smlouvy s vedením městské části. Nová rada městské části Praha 6 byla jmenována až na sklonku roku 2002.

Na konci ledna 2003 jsme obdrželi dopis starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy, kde nás vyzývá k podpisu smlouvy do pěti pracovních dní. Na základě dopisu jsme si sjednali schůzku na radnici, kde nás přijal radní Jiří Hermann. Ačkoliv jsme očekávali další jednání o podrobnostech smlouvy, byli jsme pouze vyzváni k podpisu původního textu, připraveného PO SNEO, bez zapracování našich připomínek.

Jak už jsme uvedli výše, vzhledem k tomu, že smlouva má trvat 15 let a s ohledem na nutnost upravit nájemní vztah tak, aby naše sdružení bylo schopno dostát svým závazkům, se domníváme, že je nezbytné pokračovat v jednání o konkrétním znění nájemní smlouvy. Tímto Vás zároveň žádáme o stanovení termínu dalšího jednání.

Ve věci uzavření nájemní smlouvy můžete rovněž kontaktovat našeho právního zástupce na telefonu 224 819 141 (plnou moc přikládáme).

Děkujeme za pozornost, kterou věnujete tomuto dopisu. Mrzí nás, že jednání o podpisu nájemní smlouvy zdržují zahájení rekonstrukcí o objektu a jeho provozu. Věříme však, že se oboustranně schůdného řešení podaří dosáhnout. Doufáme zároveň, že se zpoždění podpisu nájemní smlouvy nestane důvodem k jednání o uzavření nájemní smlouvy s jiným subjektem.

Budete-li o to mít zájem, rádi Vám k celé problematice sdělíme podrobnější informace. V příloze tohoto dopisu uvádíme stručnou chronologii proběhlých jednání.

Za Dobročinný spolek Medáků
Martin Skalský

Chronologie událostí kolem pronájmu objektu Starostřešovická 79:

28. 3. 2002
Vyhlášení výběrového řízení na pronájem objektu Radou MČ Praha 6.

25. 4. 2002
Předložení nabídky Dobročinného spolku Medáků do výběrového řízení. Její součástí byl návrh nájemní smlouvy s přílohami (výpočet nájemného, architektonická studie na historickou rekonstrukci ve dvou variantách, rozpočet nákladů, časový plán, podrobný projekt k využití objektu s výhledem na 15 let, fotodokumentace atd.).

15. 5. 2002
Rozhodnutí RMČ Praha 6 o výsledku výběrového řízení. Rada uložila vydat do 31. 5. 2002 pokyn PO SNEO k uzavření nájemní smlouvy s Dobročinným spolkem Medáků pro účely projektu Alternativa pro staré Střešovice.

10. 6. 2002
Výzva PO SNEO k podpisu nájemní smlouvy.

25. 6. 2002
Jednání na právním oddělení SNEO. Vedoucí Mgr. Knížková sdělila, že náš návrh smlouvy není relevantní a předala k jednání návrh SNEO. Sdělila, že otázku zápočtu rekonstrukcí do nájmu musíme projednat s ředitelem OSOM MČ Praha 6.

2. 7. 2002
Vedoucí OSOM MČ Praha 6 Petr Ďurica nás ve věci jednání o podrobnostech nájemní smlouvy odkázal zpět na PO SNEO.

3. 7. 2002
Mgr. Knížková z PO SNEO při telefonickém rozhovoru sdělila, že došlo k dohodě s MČ Praha 6 a SNEO dopracovává svůj návrh smlouvy.

1. 8. 2002
Jednání s provozním náměstkem PO SNEO Jiřím Tomanem. Toman předložil dopracovaný návrh smlouvy a sdělil, že započítávání rekonstrukcí do nájemného není pro MČ Praha 6 přijatelné. Bylo sjednáno další jednání.

5. 8. 2002
Telefonická konzultace termínu dalšího setkání nad textem nájemní smlouvy.

13. 8. 2002
Vzhledem k přetrvávajícím neshodám nad úpravou některých částí smlouvy nás Mgr. Knížková odkázala k dalšímu jednání na starostu Prahy 6 Pavla Béma.

25. 9. 2002
Jednání o podmínkách nájemní smlouvy se starostou Prahy 6 Pavlem Bémem a náměstkem PO SNEO Tomanem. Starosta Bém vydal pokyn k přepracování smlouvy podle návrhů Spolku Medáků a její nové projednání.

Po posledním jednání nepřišel z organizace SNEO žádný další návrh. Po další urgenci odkázali pracovníci SNEO Spolek Medáků na další jednání s městskou částí. Vzhledem k výměně zastupitelstva po komunálních volbách nebylo až do začátku roku 2002 s kým jednat.

30. 1. 2003
starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa písemně vyzval Medáky k podpisu nájemní smlouvy do pěti pracovních dní.

6. 1. 2003
na sjednané schůzce na radnici oznámil radní Jiřím Hermann, že poslední možnost k podpisu smlouvy mají Medáci tentýž den. Jakékoliv úpravy původního textu smlouvy (včetně zapracování již dříve odsouhlasených změn) radní odmítnul.