Dopisy Medáků

Starosta Městské části Praha 6
Vážený pan, Mgr. Tomáš Chalupa
Třída Československé armády č. 23
160 52 Praha 6 - DejviceVážený pane starosto,

ačkoliv jsme dlouhou dobu stáli - pokud jde o prezentaci kulturních a občanských aktivit ve starých Střešovicích navenek - spíše v pozadí, po pročtení tiskových zpráv Vašeho úřadu, článků v Šestce a Vašem nedávném vystoupení na setkání občany Střešovic, jsme se rozhodli Vám napsat. Vaše výroky se nás hluboce dotýkají a jsme přesvědčeni o nezbytnosti uvést některé informace na pravou míru.

V poslední době se výroky představitelů Prahy 6 na adresu občanských sdružení ve starých Střešovicích - Dobročinného spolku Medáků, případně Ochotnické jednoty Lípy slovanské - značně radikalizují. Řada Vašich prohlášení přitom nesměřuje k věcné podstatě jednotlivých problémů, ale jsou formulována spíše jako seznamy provinění, zrad a právních i morálních poklesků Martina Skalského. Ano, Martin Skalský byl jedním z tvůrců projektu kulturního centra ve Střešovicích, a dlouhou dobu byl i předsedou Spolku Medáků a jeho mluvčím. Není však zdaleka jediným člověkem, který se ve starostřešovických aktivitách angažoval a angažuje.

V tomto místě dovolte, abychom položili několik otázek: Vnímáte spor o staré Střešovice jako věcný, odborný, koncepční, sociální, kulturní nebo - dejme tomu - právní fenomén či problém, nebo jde o Váš osobní spor s Martinem Skalským? Vnímáte fakt, že staré Střešovice stály ještě zcela nedávno na pomyslné křižovatce, že právě Váš úřad mohl rozhodnout, zda zde vznikne "sestra Zlaté uličky" (včetně všech vyhlídek pro turistický ruch, drobné živnostníky, romantické umělce či úctu k vlastní historii) nebo zda půjde o další (z mnoha podobných, byť příjemných) z rezidenčních čtvrtí Prahy 6? Uvědomujete si, že Praha 6 žádné jiné zařízení podobného typu (komunitní, vícegenerační, nízkoprahové, sociální, kulturní, vzdělávací a nekomerční zároveň) jako "alternativní" prostory založené Spolkem Medáků nemá?

Vážený pane starosto, obracíme se na Vás jako lidé, kteří strávili ve starých Střešovicích svůj volný čas prací pro druhé, organizováním kulturních, sociálních a dalších programů, opravami domků a veřejných prostranství. Žádáme Vás, abyste neprezentoval problematiku starých Střešovic, Spolku Medáků a Lípy slovanské, jako otázku serióznosti či neserióznosti jednoho člověka. Není tomu tak. Z pestré škály materiálů, které jsme Vašemu úřadu v uplynulých letech předložili, vyplývá dostatečně jasně, že na aktivitách ve starých Střešovicích se podílí přibližně pět desítek různých organizací a tomu odpovídající počet fyzických osob. (Za instituce zde zmiňujeme alespoň některé z nejvýznamnějších: Muzeum hlavního města Prahy, Státní ústav památkové péče, DAMU, FAMU, VŠUP, AVU, Městské centrum sociálních služeb a prevence, Nový Prostor, Nadace VIA, Open Society Fund, Ana María Fonds, Radio 1, Centrum Broumov, Hestia.) Martin Skalský vždy zastupoval Dobročinný spolek Medáků na základě rozhodnutí výkonného výboru, případně členské schůze. Pokud by jeho aktivity byly svévolné, byl by (podobně jako například ve státní správě či podnikatelském sektoru) z funkce předsedy a mluvčího odvolán.

Přestože Martin Skalský již dnes není členem výkonného výboru žádného ze dvou zmiňovaných občanských sdružení, trváme na argumentech, které jsme již artikulovali mnohokrát, a jež jsou Vám tudíž zřejmě dobře známy:

Ke kulturním aktivitám ve starých Střešovicích: Za činností, která ve Střešovicích probíhá již pátým rokem, si stojíme. Za tuto dobu zde bylo uspořádáno kolem osmi set akcí, které navštívilo přibližně deset tisíc diváků.

K výběrovým řízením: Je zřejmé (a lze písemně doložit), že dokumenty, související s výběrovými řízeními, jsou do dnešního dne v rozporu se zákonem utajovány. Spolek Medáků několikrát písemně žádal o předložení zpráv z výběrových komisí a dalších dokumentů. Vždy bezvýsledně. Podle nás to znamená, že rada si za svým rozhodnutím nestojí, nedokáže jej veřejně obhájit a logicky zdůvodnit. Výběrová řízení zřejmě neproběhla zcela v pořádku. O podivnosti výběrového procesu výmluvně svědčí také nedávno provedené odborné posudky divadelního producenta Jiřího Dvořáka a proděkanky DAMU Barbary Tůmové.

K nájemní smlouvě na domek Starostřešovická 79: Není pravdou, jak neustále zdůrazňujete, že Spolek Medáků odmítnul po svém "vítězství" ve výběrovém řízení podepsat nájemní smlouvu. Spolek nájemní smlouvu předložil již jako součást své přihlášky do výběrového řízení. Smlouva byla koncipována v souvislosti s rekonstrukcí objektu a jeho následným provozem a obsahovala dva principy: investici občanského sdružení do umělecké rekonstrukce nemovitosti a její dlouhodobý provoz pro nekomerční kulturní aktivity. S touto koncepcí Spolek Medáků vyhrál výběrové řízení. Úřad potom podmínky začal měnit. Při posledním jednání nám nebyl nikdo schopen smlouvu předložit a zdálo se, že se v šanonech úřadu městské části ani nenachází.

K pokračování činnosti Spolku Medáků: Po posledních komunálních volbách se Spolek Medáků obrátil na novou radu městské části se žádostí o přešetření proběhlých výběrových řízení a požádal radu o podporu svých kulturních a dalších projektů. Součástí dopisu byla žádost o přidělení náhradních prostor pro činnost občanského sdružení v případě, že další působení Spolku Medáků ve starých Střešovicích nebude pro městskou část z nějakých důvodů přijatelné a žádoucí. Na tuto svou žádost Spolek dodnes neobdržel konkrétní odpověď.

Jsme si dobře vědomi faktu, že kdesi na počátku kulturních aktivit ve starých Střešovicích stál protiprávní čin, vniknutí do cizího majetku a jeho užívání. Tento přečin proti pravidlům společnosti však byl již bohatě splacen opravou zdevastovaných obecních domků, jejich oživením i oživením celé enklávy starých Střešovic a tisíci hodin dobrovolně odpracovaných pro zábavu a potěšení druhých lidí. Koneckonců, nebyl to Obvodní úřad pro Prahu 6, kdo by díky své péči o staré Střešovice objevil "squatující" Medáky a - jak říkáte - vyšel jim vstříc. Byli to naopak tehdejší členové Dobročinného Spolku, kteří přišli z vlastní svobodné vůle svůj čin na radnici ospravedlnit, nabídnout vybudování kulturního centra a probuzení "vesnice ve městě". Je diskutabilní, kdo se provinil více, zda obec či město, celé desetiletí hrubě zanedbávající staré Střešovice i jejich obyvatele, nebo skupina mladých lidí, kteří - možná s jistou dávkou nezkušenosti a naivity - otevřeli nezamčené dveře, za nimiž chtěli najít nový domov a prostor pro realizaci svých plánů a snů.

Vážený pane starosto, ačkoliv nepředpokládáme, že změníte svůj názor na aktivity ve starých Střešovicích, žádáme Vás o věcný přístup k celé problematice namísto skrývání skutečných problémů pod roušku osobních sporů a útoků. Jako starosta městské části byste neměl prosazovat úzké skupinové zájmy a krátkozraká řešení, ale rozhodovat s vědomím, že činíte nejlepší možné pro veřejné dobré, pro prospěch místní komunity i širších společenstev občanů Prahy 6.

Tento dopis dáváme zároveň na vědomí radě a zastupitelstvu Mětské části Praha 6, radě a zastupitelstvu Magistrátu hlavního města Prahy, senátorům Janu Rumlovi a Martinu Mejstříkovi, jakož i sdělovacím prostředkům. Považujte jej prosím za otevřený.

V Praze, dne 20. března 2003

V úctě, zástupci a stálí spolupracovníci občanských sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích a Podpůrná ochotnická jednota Lípa slovanská ve Střešovicích

Ladislav Rapan
Tereza Budková
Eva Pírová
Otakar Vopat
Radana Téglová
Vít Bezdíček
Roman Laube
Vladimir Boroda
Pavel Arazim
Markéta Gausová
Marie Posejpalová
Lukáš Rumlena

Naše kontaktní adresa:
Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, PO BOX 52, 162 00 Praha 6