Rozhodnutí úřadu

Usnesení o pronájmu nemovitosti č. p. 7
15. května 2002

Rada městské části

I. B e r e    n a    v ě d o m í
důvodovou zprávu

II. R o z h o d l a
pronajmout nemovitost č.p. 79 se stavební parcelou č. 82, zahradou parc.č.83 v k.ú.Střešovice žadateli Dobročinnému spolku Medáků ve Střešovicích na dobu 15ti roků s výší nájmu 148 000,-- Kč za rok.

III. U k l á d á
vedoucímu OSOM - RNDr.Petru Ďuricovi
vydat pokyn PO SNEO k uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti č.p.79 se stavební parcelou č.82 a zahradou parc.č.83 v k.ú. Střešovice s žadateli Dobročinným spolkem Medáků ve Střešovicích za podmínek dle důvodové zprávy.
Termín: 31. 05. 2002