Rozhodnutí úřadu

Usnesení o prodeji nemovitosti č.p. 946
30. dubna 2002

Rada městské části

I. B e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu - usnesení RMČ č. 2483/02

II. S c h v a l u j e
prodej nemovitosti čp. 946 s pozemky parc. č. 142,143/1,143/2 v k.ú. Střešovice, ul. Nad hradním vodojemem panu Martinovi Frajtovi za cenu 1 550 000,- Kč s tím, že 950 000,- Kč pan Frajt uhradí po podpisu smlouvy před vkladem do KN a zbytek v pravidelných měsíčních splátkách do 1 roku od vkladu do KN. Do doby splacení výše kupní ceny bude na nemovitostech zřízeno zástavní právo pro městskou část Praha 6

III. U k l á d á
1. starostovi MČ Praha 6 MUDr. Pavlu Bémovi, prostřednictvím vedoucího OSOM, zajistit a PO předat podklady pro sepsání kupní smlouvy s výhercem VŘ.
Termín: 31. 05. 2002.
2. tajemnici ÚMČ pí. Lence Pokorné, prostřednictvím PO, zajistit vypracování kupní smlouvy s výhercem VŘ, její podepsání a vklad do KN.
Termín: 31. 07. 2002