Rozhodnutí úřadu

Revokace usnesení č. 2142/01 o výběrovém řízení

Rada městské části

I. B e r e    n a    v ě d o m í
Informaci ke svěření věcí z vlastnictví hl.m. Prahy městské části Praha 6 - nemovitosti v k.ú. Střešovice

II. R e v o k u j e
usnesení RMČ č. 2142/01 ze dne 31.10.2001 v bodě II. takto: text - vypsání VŘ na prodej objektu čp. 946 s pozemky parc. č. 142 zast. plocha o výměře 138 m2, parc. č. 143/1 zahrada o výměře 57 m2 a parc. č. 143/2 dvůr o výměře 12 m2 a dále čp. 79 s pozemky parc. č. 82 zast. plocha o výměře 140 m2 a parc. č. 83 zahrada o výměře 68 m2 bez udání minimální požadované kupní ceny nemovitostí.
se nahrazuje: vypsání VŘ na prodej objektu čp. 946 s pozemky parc. č. 142 zast. plocha o výměře 138 m2, parc. č. 143/1 zahrada o výměře 57 m2 a parc. č. 143/2 dvůr o výměře 12 m2 bez udání minimální požadované kupní ceny a pronájem čp. 79 s pozemky parc. č. 82 zast. plocha o výměře 140 m2 a parc. č. 83 zahrada o výměře 68 m2 s využitím ke společenským a kulturním účelům

II. U k l á d á
MUDr. Pavlu Bémovi - starostovi m.č. Praha 6 předložit informaci na nejbližší jednání ZMČ
Termín: 21.12.2001