Rozhodnutí úřadu

Usnesení o zrušení výběrového řízení na odprodej nemovitosti č.p. 946

Obvodní rada městské části

I. B e r e   n a   v ě d o m í
důvodovou zprávu

II. R u š í
výběrové řízení na společný odprodej spoluvlastnických podílů nemovitostí, resp. odprodej - id. 1/2 stavební parc.č. 138 (výměra 267 m2) a zahr.č. 139 (výměra 163 m2), Nad hradním vodojemem 75 v k.ú.Střešovice - vyhlášené ve smyslu Usnesení Obvodní rady m.č.Praha 6 č. 928 ze dne 14.6.2000.

III. U k l á d á
Dr. Petru Ďuricovi - vedoucímu OSOM
a) zajistit vrácení všech jistin, které byly účastníky složeny na základě podmínek vypsaného VŘ na depozitním účtu ObÚ
b) informovat všechny účastníky, zejména spoluvlastnice dotčených nemovitostí o dalším postupu
Termín: 30.11.2000

Důvodová zpráva ke zrušení vypsaného výběrového řízení na:

společný odprodej spoluvlastnických podílů nemovitostí, resp. odprodej - id. 1/2 stav. parc.č. 138 (výměra 267 m2) a zahrady č. 139 (výměra 163 m2), Nad hradním vodojemem 75 v k.ú. Střešovice - vyhlášené ve smyslu Usnesení Obvodní rady m.č. Praha 6 č. 928 ze dne 14.6.2000 /VŘ vypsáno v termínu od 1.8.2000 do 29.9.2000/.
V určené době bylo do podatelny ObÚ m. č. P6 doručeno devět nabídek v řádně zajištěných obálkách, které budou uzavřené předány komisi. Od ukončení výběrového řízení do jednání komise jsou nabídky uloženy v trezoru v kanceláři vedoucího OSOM. Před jednáním komise bylo v ekonomickém odboru ObÚ m.č. P6 ověřeno, že jistiny ve výši 150.000 Kč byly, v požadovaném termínu, složeny. Na depozitní účet ObÚ m.č.P6 pod varia- bil.symbolem č.:24540333 -byla dle denních výpisů z běžného účtu č.6015-2000866399/0800 připsána 9x požadovaná jistina ve výši 150.000,-Kč ? jistinu složili všichni přihlášení. Jedna účastnice VŘ /MUDr. Moidlová svoji nabídku dopisem ze dne 10.10.2000 vzala zpět - jistina byla odepsána z účtu ObÚ a vrácena dne 19.10.2000.
Nabídky přijaté do VŘ měly být vyhodnoceny dne 17.10.2000. Zasedání výběrové komise bylo na pokyn předkladatele zrušeno z následujících důvodů:
Na dotčené území byla zpracována urbanistická studie "Staré Střešovice" (US12.91), aktualizovaná v prosinci 1995 tak, aby obsahovala regulační prvky. Nebyla však projednána jako regulační plán, neboť byla zpracována hluboce před legislativním zakotvením regulačních plánů do naší legislativy. Při postupné realizaci přestavby a rekonstrukcí dochovaných fragmentů původní zástavby Starých Střešovic nově přicházející investoři ne vždy plně respektovali zásady a omezení ze studie, problematicky vymahatelné (Bez ohledu na skutečnost, že investoská kázeň je u nás velmi nízké úrovně a škála postihů neúčinná). Vzhledem k poslednímu stavu v území, kdy nové dostavby začínají měnit původní vesnický charakter lokality a m.č. ve svém záměru deklarovala zachování této jedinečné lokality (návrh památkové zóny),naskýtá se možnost iniciovat dopracování a schválení US na regulační plán a jeho rigoróznější prosazování při dostavbě území. Zároveň m.č. dostala od MHMP přílib svěření dosud neprodaných parcel a ruin, pro prosazování své představy rehabilitace území. Za této situace navrhujeme okamžitě zastavit všechny majetkoprávní operace - prodeje v území až do dopracování regulačního plánu a účinných systémů k prosazování zachování historického koloritu této enklávy.