Rozhodnutí úřadu

Prodej objektů č.p. 79 a 946 v lokalitě Norbertov
Předkladatel : MUDr. Pavel Bém starosta

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +6 -2 z1

Důvodová zpráva:
Městská část Praha 6 převzala od MHMP m.j. objekty č.p. 946 s pozemky parc.č.142,143/1,143/2 a objekt č.p.79 s pozemky parc.č.82,83 v k.ú.Střešovice v lokalitě Norbertov. Objekty byly protokolárně převzaty od MHMP v červnu t.r. a předány SNEO Praha 6 do hlavní činnosti Dodatkem č.7 ke zřizovací listině.
Jedná se o pozemky parc.č.142 o výměřě 138m2, parc.č.143/1 o výměřě 57m2, parc.č. 143/2 o výměřě 12m2 a jednopodlažní rodinný domek č.p.946, částečně podsklepen, bez el. proudu a vody, s lokálním vytápěním na tuhá paliva, s kanalizací a pozemky parc.č.82 o výměře 140m2,parc.č.83 o výměře 68m2 a jednopodlažní rodinný domek s řadou přístaveb, částečně podsklepen, bez el. proudu a vody, s lokálním vytápěním na tuhá paliva, s kanalizací. Domy jsou neoprávněně obývány spolkem Medáků, kteří budou oficiálně vyzváni k vyklizení objektu s upozorněním, že MČ Praha 6 vypisuje na tyto objekty VŘ na prodej. V případě, že Medáci objekty nevyklidí, bude ve VŘ upozornění, že objekty jsou obydleny bez právního důvodu.
OSOM po projednání s OÚR, OV a v KHMP doporučuje na oba objekty vypsat VŘ na prodej bez minimální požadované kupní ceny a s přesnou specifikací podmínek budoucí možné výstavby a výsledek předložit orgánům m.č. ke schválení.