Dopisy starosty

Městská část Praha 6
Starosta
Mgr. Tomáš Chalupa

Sídlo: Třída Československé armády č. 23
160 52 Praha 6 - Dejvice
e-mail:tchalupa@p6.mepnet.cz; tel.: 220 189 150

V Praze dne 9.4.2003
Čj. 248,249/03/8800

Vážení Medáci,

S politováním konstatuji, že nemohu souhlasit s Vaším názorem o radikalizaci výroků představitelů Městské části Praha 6. Stanoviska městské části vykazují dlouhodobou stabilitu a jejich kontinuita trvá i v novém volebním období. To se, bohužel, nedá říci o "Medácích" (nyní "Lípa slovanská"), kteří veškeré kroky pana Skalského zpochybňují.

Řešení problémů starých Střešovic nelze chápat jako spor byrokratické radnice s představiteli nezávislé kultury, ale jako spor o dodržování platných zákonů na straně jedné a jejich systematickým porušováním na straně druhé. Vaše snaha převést tento problém do roviny osobní jako střet mezi mnou a panem Martinem Skalským postrádá elementární logické opodstatnění, neboť radnice přistupovala k řešení všech otázek vždy věcně, bez jakýchkoli osobních bariér. Staré Střešovice nebyly devastovány zdejší radnicí, ale komunistickým režimem, který znemožnil vyhlášením stavební uzávěry a násilným vystěhováním obyvatel veškerou údržbu a rozvoj této lokality po dobu více než dvaceti let. Další rozvoj starých Střešovic probíhá na základě požadavků a potřeb občanů této rezidenční čtvrti ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.

Nemohu rovněž souhlasit s Vaším názorem, že Praha 6 nemá žádné alternativní zařízení. Městská část podporuje desítky nestátních organizací v oblasti kultury a sportu mládeže, životního prostředí a v oblasti sociální. Ve svém dopise dále uvádíte množství organizací a institucí, se kterými Vaše sdružení spolupracuje v oblasti kultury, ochrany památek, sociální apod. Tyto aktivity oceňuji neboť představují obohacení spektra nezávislých aktivit Sám se však nemohu ztotožnit se skutečností, že jste se násilím vloupali do objektů města, po dobu pěti let jste je v rozporu se zákonem užívali a s tím, že v současné době nerespektujete pravomocné rozhodnutí nezávislého soudu.

Výběrová řízení na využití domů ve starých Střešovicích proběhla v souladu s právním řádem a interními předpisy radnice. Vaše tvrzení o tom, že jsou dokumenty související s výběrovým řízením utajovány, nejsou pravdivé. Radnice o všech krocích informovala prostřednictvím úřední desky či webových stránek Prahy 6.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že zástupce Medáku pan Skalský odmítl na jednání s radním Mgr. Jiřím Hermannem dne 23. ledna 2003 podepsat nájemní smlouvu. K uzavření nájemní smlouvy v dodatečném prodlouženém termínu byl spolek Medáků vyzván dopisem starosty dne 23. ledna 2003 a telefonicky dne 5. února 2003. Vaše tvrzení o tom že se nájemní smlouva nenachází v šanonech městské časti je nepravdivá.

K žádosti o přidělení náhradních prostor Vám sděluji, že Městská část Praha 6 přiděluje náhradní prostory pouze těm uživatelům, kteří mají uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Dnešní právní stav je takový, že Dobročinný spolek Medáků není legálním nájemcem žádných prostor, a tudíž není, co nahrazovat.

Vím, že tato má odpověď' Vám neudělá radost, věřte ale, že její obsah není nijak založen na jakékoli osobní rovině, ale jen a pouze vychází z právního stavu věci a skutečnosti, že právní řád České republiky a jeho dodržování musí být a také bude alfou a omegou veškerého našeho konaní na Městské části Praha 6.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Chalupa

Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích
PO BOX 52
162 00 Praha 6
Na vědomí: OS Staré Střešovice