Dům č.p. 19 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 19
Číslo orientační: 19
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 72


2. Vlastník objektu


Helena Kindlová, Starostřešovická 19/19, 162 00 Praha 6, telefon: 312 14 39


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o jednopodlažní objekt, postavený v roce 1784 v blízkosti jádra starých Střešovic, který má nepravidelný půdorys a složitou strukturu, a na něj navazující drobné stavby a přístavby.

Nejstarší částí tohoto areálu je nízká nárožní stavba v severním cípu parcely, která sloužila původně jako kaple, poté márnice. Později byla využívána jako prodejna potravin, prodejna ovoce a zeleniny, jako sklad uhlí. Postavena je z opukových kamenů. Již ve 2. polovině 19. století byl objekt připojen k obytnému domu č.p.19. Dnes jde o jednu z nejstarších dochovaných staveb starých Střešovic.

Hlavní budovou je podlažní dům obdélníkového půdorysu, částečně podsklepený. Vystavěn je zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v menší míře též z opukových kamenů. Na východní fasádě se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží, korunní římsa a štuky kolem oken.

Pozemek je ohraničen dvouplášťovou ohradní zdí, která navazuje na někdejší kapli a pokračuje jižním směrem. V jižní části parcely byl na obvodovou zeď donedávna napojen malý přístavek, který se ještě do poloviny 20. století využíval k bydlení. Tento přístavek však byl v roce 2001 zbořen.

Objekt je od poloviny 90. let postupně rekonstruován a přistavován. Na severní a západní straně byla k objektu přistavěna budova tvaru písmene L, která měla zřejmě za cíl rozšíření obytných prostor. V současnosti probíhá citlivá rekonstrukce stavby bývalé kaple. Součástí objektu není žádná zahrádka, pouze malý dvůr uvnitř ohradní zdi. V současné době dům slouží k bydlení.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 19 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o dům s ohradní zdí, jehož součástí je stavba někdejší střešovické kaple.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze