Dům č.p. 36 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 36
Číslo orientační: 13 a
Ulice: Norbertov
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 24


2. Vlastník objektu


Hana Váňová, Nad hradním vodojemem 36/13 a, 2431 2864


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o drobný jednopodlažní objekt, postavený v první třetině 19. století v sousedství původního středověkého dvorce, v rámci největšího stavebního rozvoje starých Střešovic.

Dům má jednoduchý obdélníkový půdorys, na západní straně se jeví jako přízemní (je částečně zahlouben), při pohledu z východu (od někdejšího dvorce) je jednopodlažní. K domku nepatří žádná zahrádka, před ním je jen malý neohrazený dvorek s lavičkou. Objekt je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z opukových kamenů. Na východním průčelí se zachovala původní štuková výzdoba. Domek má zřejmě původní okna, avšak dveře se již nezachovaly. Dům slouží k bydlení.


4. Odůvodnění návrhu

Staré Střešovice jsou souborem předměstské osady, která ve svém základu vznikala ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 36 je součástí souvislé řady drobných domků, postavených v první třetině 19. století na západní straně areálu původního středověkého dvorce, zmiňovaného od 14. století. Část areálu dvorce byla po obvodu rozparcelována a zastavěna domky, v nichž žili deputátníci z blízkého poplužního dvora Andělky. Domek dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy první poloviny 19. století. Je přímým dokladem způsobu života deputátníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Jedná se o drobný domek bez zahrádky, pouze s dvorkem, s množstvím dekorativních prvků.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze