Dům č.p. 44 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 44
Číslo orientační: 
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 78, 79, 80


2. Vlastník objektu


Vlasta a Jan Hrabětovi, Starostřešovická 44, 162 00 Praha 6, telefon: 2431 2034


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o objekt postavený před rokem 1840 ve druhé řadě domků Starostřešovické ulice, směřující od hlavní komunikace Nad hradním vodojemem k pískovcovému masivu na jihu.

Dům má obdélníkový půdorys. Při pohledu z uličky se jeví jako jednopodlažní, při pohledu ze zahrádky (ze západu) dům vyhlíží jako přízemní s využitým podkrovím. Tato podkrovní nástavba je pravděpodobně pozdější, původní dům byl zřejmě pouze přízemí. K domu je v jeho jižní části přistavěno schodiště kryté dřevěnou chodbičkou, jež vede jak do interiéru, tak do zahrádky. Dům je vystavěn převážně z cihel, v malé míře též z opukových kamenů. Střešní konstrukce je původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. Na fasádách se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží a štuky kolem oken. Původní jsou rovněž dřevěná špaletová okna, dvoje dřevěné vstupní dveře a dveře v interiéru.

Objekt má obdélníkovou zahrádku, která je ze severní strany obehnána tvarovanou opukovou zdí, ze západu ji ukončuje terénní zlom s cihlovou opěrnou zdí. Na jihu je zahrádka oddělena nízkou cihlovou zídkou od zahrádky sousedního objektu č.p. 79. V zahradě objektu je zděná kůlna.

V současné době slouží první poschodí domu k bydlení, přízemí jako prádelna a střihárna psů. Objekt byl v 80. letech vykoupen od svých majitelů, neboť staré Střešovice měly být zbořeny kvůli zamýšlené výstavbě diplomatických komplexů. Až do roku 2001 se táhly majetkové spory, které skončily odprodáním sporné části objektu obyvatelům domu. Vzhledem k právní nejistotě nebyl dům více než deset let příliš udržován a jeho přízemní část a venkovní fasáda jsou částečně poškozeny.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 44 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o dům se zahradou, ohradní zdí a velkým množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze