Dům č.p. 534 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 534
Číslo orientační: 
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 61, 62


2. Vlastník objektu


Jaroslava a Václav Jágrovi, Starostřešovická 69, 162 00 Praha 6, tel. 2051 1213


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v těsné blízkosti pískovcového prahu, jenž ohraničuje staré Střešovice z jihu.

Objekt má obdélníkový půdorys a skládá se ze dvou částí, které byly postaveny postupně. Starší je stavba v severní části pozemku. Jižní přístavba má samostatný vchod a je částečně zahloubena do pískovcové skály. Dům je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v malé míře též z opukových kamenů. Střešní konstrukce je původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. V objektu se zachovaly původní dřevěné dveře s prosklením v horní části. Na severním štítu a západní fasádě domu se dochovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží, římsy na štítu a korunní římsa. Trojdílné okno v západním průčelí není původní, jakož ani barevné štuky na fasádě. Tyto úprava však jsou reverzibilní.

Součástí objektu je terasovitá zahrada, přístupná po schodišti. Zahrada vystupuje až nad terénní zlom, na vrchní část pískovcové skály. Až do 70. let ústila horní část zahrady na veřejnou cestu, spojující staré Střešovice se čtvrtí Baterie a směřující ke škole a ke kostelu. V 70. letech byla tato cesta zrušena. V současné době dům slouží zčásti k bydlení, zčásti jako sklad materiálu.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 534 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům se zahradou, s množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze