Dům č.p. 64 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 64
Číslo orientační: 77
Ulice: Nad hradním vodojemem
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 140, 141, 142


2. Vlastník objektu


Magdalena a ing. Ivan Ettelovi
Adresa a kontakt: Na Rokytce 1329/2, Praha 8, telefon: 8482 3101


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 při západním vstupu do starých Střešovic. Dům je součástí skupiny tří štítových stavení s malými zahrádkami, stojícími při ústí ulice Nad hradním vodojemem.

Objekt má obdélníkový půdorys, skládá se ze dvou částí, které byly vystavěny postupně. Původní dům je orientován kolmo k hlavní ulici. Interiér je rozčleněn na dvě velké místnosti, původně sloužící jako síň s kuchyní a pokoj. Později byla k jižní části domu přistavěna další stavba se dvěma místnostmi a podkrovím, jež má odlišný tvar střechy (šikmá bez sedla). Pozdější je také přístavba v západní části pozemku, sousedící s vedlejším domem č.p. 946, v níž byla kuchyně, spíž a sklad, s prosvětlovacími skleněnými jehlany na betonové stříšce.

Do areálu objektu se vchází masivními železnými vraty z ulice Nad hradním vodojemem, za nimiž je obdélníkový dvůr. Celý dvůr je obklopen zděnými hospodářskými místnostmi s plochou betonovou stříškou. Některé z nich mají okna a dveře, jiné jsou pouhými vyzděnými kójemi.

Dům je vystavěn zčásti z cihel, zčásti z opukových kamenů. Střešní konstrukce jsou původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. Objekt částečně utrpěl rekonstrukcemi v 70. letech, většina provedených zásahů je však reverzibilní. Jedná se především o nevhodné trojdílné okno v jižním štítu budovy, kde byla původně dvě menší okna špaletová. Rušivým dojmem působí také vyzděná "chodbička" před hlavním vstupem do domu. Původní dveře a špaletová okna se zachovala pouze v hospodářských staveních, nikoliv však v hlavní stavbě.

Pozemek má ve své jižní části obdélníkovou zahradu, svažující se směrem k jihu a ukončenou cihlovou opěrnou zdí, na níž je za oplocením veřejná cesta. Do zahrady vede ze dvora úzké schodiště s brankou. V zahradě je několik různých ovocných stromů, poškozených dlouhodobou absencí péče.

V blízkosti objektu je poslední funkční střešovická studna - tzv. haltýř, s velkým průtokem vody a dochovanou litinovou pumpou. Dům, ač v soukromém vlastnictví, je více než deset let neobýván a neudržován. Původní majitelé byli v 80. letech vystěhováni, protože staré Střešovice měly ustoupit výstavbě diplomatických komplexů a všechny budovy měly být zbořeny. V rámci restitučních řízení dostali tito vlastníci svůj majetek v polovině 90. let nazpět. Pravděpodobně vzhledem k možnosti jiného bydlení majitelů a nedostatku prostředků k nutné rekonstrukci zchátralého objektu je dům nevyužíván.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny tří štítových stavení, tvořících západní vstup do starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy vzniklé ztrátou některých původních objektů si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 64 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní štítové stavení se zahrádkou, množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury. Dokumentuje fakt, že na takřka všech zdejších stavebních parcelách stával původně vždy jediný domek orientovaný kolmo ke komunikaci, přičemž na zbytku parcely byla ovocná zahrada.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze