Dům č.p. 67 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 67
Číslo orientační: 
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 86, 87


2. Vlastník objektu


Alena a Jaroslav Sochůrkovi, Starostřešovická 68/2, 162 00 Praha 6, tel. 2051 1212


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v těsné blízkosti pískovcového prahu, jenž ohraničuje staré Střešovice z jihu.

Objekt má půdorys ve tvaru písmene L, je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v menší míře též z opukových kamenů. Areál domu je přístupný dřevěnou bránou ze Starostřešovické ulice, za níž je úzký dvůr. Interiér domu je rozčleněn na síň a čtyři obytné místnosti. V západní části pozemku je úzký zadní dvůr s pozdější přístavbou koupelny. V domě se zachovaly původní dvoukřídlé vstupní dveře a okna, s výjimkou okna na půdu, jež není původní. Fasáda objektu byla v roce 1996 renovována, přičemž nebyly zachovány původní ozdobné prvky. Tyto neodborné stavební zásahy je možné dle dochované historické fotodokumentace odstranit.

Objekt nemá žádnou zahrádku, pouze úzký dvůr ve východní části pozemku. V jižní části objektu jsou do pískovcové skály vytesány prostory, svědčící o původním osídlení starých Střešovic. Na povrchu skály jsou patrné známky někdejšího zavěšení střešní konstrukce staveb těsně přimknutých ke skále a spojených s vytesanými skalními prostorami. Umělé jeskyně později sloužily jako maštale pro ustájení koní, dnes jako skladiště stavebního materiálu.

Objekt byl v 80. letech vykoupen od svých majitelů, neboť staré Střešovice měly být zbořeny kvůli zamýšlené výstavbě diplomatických komplexů. Až do roku 1995 se táhly majetkové spory, které skončily odprodáním objektu původním vlastníkům. Vzhledem k dlouhodobé právní nejistotě nebyl dům udržován a vyžaduje celkovou rekonstrukci střechy a interiérů. V současné době je neobýván, prochází postupnými opravami.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 67 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům s dvorem. Součástí objektu jsou prostory vytesané v pískovcové skále, které jsou pozůstatkem původního osídlení starých Střešovic.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze