Dům č.p. 68 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 68
Číslo orientační: 2
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 65, 66


2. Vlastník objektu


Alena a Jaroslav Sochůrkovi, Starostřešovická 68/2, 162 00 Praha 6, tel. 2051 1212


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v těsné blízkosti pískovcového prahu, jenž ohraničuje staré Střešovice z jihu.

Objekt má obdélníkový půdorys, je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů a opukových kamenů, zčásti z cihel. Areál domu je přístupný železnými vraty ze Starostřešovické ulice, za nimiž je úzký dvůr. Dům se skládá ze dvou částí, které byly postaveny postupně. Starší je stavba v severní části pozemku, která je užívána jako rodinný dům. Tato stavba je přízemní. V roce 1996 byla snesena střecha a vyměněna střešní konstrukce i krytina. Použita byla pálená krytina, ne však klasického vzoru bobrovka. V této době byla do střechy instalována dvě střešní okna; podkroví objektu je od té doby obytné. Nepříliš vhodná rekonstrukce střechy je reverzibilní (předpokládá pouze výměnu krytiny, neboť tvar i výška střechy zůstaly zachovány.

Jižní část objektu je těsně přimknuta k pískovcové skále. Je poschoďová, má samostatný vchod a dosud původní střešní konstrukci, krytinou je pálená bobrovka. Tvar střechy je však odlišný od starší budovy v severní části pozemku (šikmá střecha bez sedla). Přízemí domu slouží jako dílna, poschodí jako prostory pro hosty.

Součástí objektu je terasovitá zahrada, přístupná po schodišti ze dvora. Toto schodiště bylo až do 70. let součástí veřejné cesty, která spojovala staré Střešovice se čtvrtí Baterie, se školou a s kostelem. V 70. letech byla tato cesta zrušena. Zahrada vystupuje až nad terénní zlom, na vrchní část pískovcové skály. Jsou v ní umístěny kůlny a okrasné i užitkové záhony. Dům je trvale obýván a dobře udržován. Ačkoliv některé jeho původní části byly změněny, celkově si objekt zachovává svůj typický vzhled a je ozvláštněn i některými novodobými dekorativními prvky.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 68 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům se zahradou, s množstvím prvků drobné architektury.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze