Dům č.p. 79 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 79
Číslo orientační: 15
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 82, 83


2. Vlastník objektu


Obec - svěřeno do správy Městské části Praha 6
Adresa: Městská část Praha 6, Úřad Městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v ohybu uličky, směřující od hlavní komunikace Nad hradním vodojemem směrem k pískovcovému masivu na jihu.

Objekt má nepravidelný půdorys a skládá se z několika budov, které byly zřejmě přistavovány postupně. Do areálu se vstupuje dřevěnou brankou, za níž je dvorek čtvercového půdorysu. Průčelí hlavní budovy je obráceno dvěma okny do ulice Starostřešovické; její interiér je rozčleněn na tři obytné místnosti a kuchyni s dochovanou keramickou pecí. K hlavní budově je přistavěna předsíňka se samostatným vstupem do jedné z místností. Největší přístavba je v jihozápadní části objektu; její součástí je obytná místnost s oknem do zahrady, sociální zázemí a bývalá prádelna, dnes dílna. Tato přístavba je částečně zahloubena pod zem, neboť ulice Starostřešovická podél tohoto objektu prudce stoupá k pískovcové skále. V jižní části dvora je samostatná část domu se dvěma hospodářskými prostorami a bývalým suchým WC. Část domu je podsklepena; sklep sestává z jediné klenuté místnosti, vyzděné pískovcovými kvádry.

Dům je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v malé míře též z opukových kamenů. Střešní konstrukce je původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. Na východní, západní a jižní fasádě se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží, korunní římsa a štuky kolem oken. Původní jsou rovněž dřevěná špaletová okna a dřevěné dveře v celém domě. V západní části pozemku je malá zahrádka, která je na jihu ohraničena terénním zlomem s cihlovou opěrnou zdí, nad níž pokračuje Starostřešovická ulice. Na severu odděluje zahrádku nízká cihlová zídka od sousedního objektu č.p. 44. V západním cípu zahrádky jsou postaveny dvě malá hospodářská stavení s betonovou stříškou, zřejmě někdejší dílna a dřevník, možná též altán. Původně byly v zahrádce instalovány čtyři sochy s názvem Jaro, Léto, Podzim a Zima, které byly v době hrozící asanace objektu odvezeny.

V současné době dům slouží zčásti k bydlení, zčásti je zpřístupněn veřejnosti - jako ukázka původní střešovické architektury a někdejšího života na periferii Prahy - v rámci pravidelných kulturních programů.. O objekt pečuje občanské sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, které jedná s majitelem (obcí) o podmínkách dlouhodobého pronájmu objektu. Na objektu jsou průběžně prováděny drobné opravy a udržovací práce, které mají zajistit nezhoršování stavebně technického stavu budovy a umožnit jeho dlouhodobé zpřístupňování veřejnosti.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic.

Objekt č.p. 79 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům se zahradou, ohradní zdí a velkým množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze