Dům č.p. 946 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 946
Číslo orientační: 79
Ulice: Nad hradním vodojemem
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území:  Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 142, 143/1, 143/2


2. Vlastník objektu


Obec - svěřeno do správy Městské části Praha 6
Adresa: Městská část Praha 6, Úřad Městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený ve druhé polovině 19. století při západním vstupu do starých Střešovic. Dům je součástí skupiny tří štítových stavení s malými zahrádkami, stojícími při ústí ulice Nad hradním vodojemem. Stavba tohoto domu byla umožněna oddělením parcel od sousedního pozemku s domem č.p. 83.

Objekt má obdélníkový půdorys, skládá se ze tří částí, které byly přistavovány postupně. Nejstarší část domu je orientována kolmo k hlavní ulici, v ní je jediná obytná místnost a kuchyně. Vstupní dveře tohoto objektu byly později přeměněny v okno vedoucí do dvora. Střední oddíl domu, postavený v roce 1921, je dnes využíván jako předsíň a koupelna. Nejmladší je jižní část domu, vystavěná na místě původního dřevníku a sociálního zázemí. Tato část má odlišný tvar střechy (šikmá střecha bez sedla) a obytné podkroví. Později byla zakrytím betonovou stříškou vytvořena chodba spojující dům se zadním dvorkem a malá samostatná místnost, využívaná dříve jako kotelna, nyní dílna.

Dům je vystavěn zčásti z cihel, zčásti z opukových kamenů. Střešní konstrukce jsou původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. Na jižním šítu se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněné pilíře se zvláštními "džbánky". Pozoruhodná je rovněž dřevěná vyřezávaná branka, která vede z hlavní ulice do vstupního dvora. Součástí branky je původní kovová klika ve tvaru lva. Dům má úzký dvorek při vstupu a malý čtvercový dvorek v jižní části objektu. Z tohoto dvorku vede schodiště na betonovou stříšku chodby, sloužící jako teráska. Objekt má jen malou zahrádku, zajímavou svým terasovitým členěním, v níž dříve rostly ovocné stromy. Jižní dvorek a zahrádka vytvářejí několik oddělených zákoutí. Zahrádka je ukončena cihlovou opěrnou zdí, na níž je za oplocením veřejná cesta.

Objekt částečně utrpěl rekonstrukcemi v 70. letech, většina provedených zásahů je však reverzibilní. Jedná se především o nevhodné trojdílné okno v jižním štítu budovy, kde byla původně dvě menší okna špaletová. V domě se rovněž nezachovaly žádné z původních dveří. Podlahy jsou betonové, v předsíni z keramických dlaždic.

V blízkosti objektu je poslední funkční střešovická studna - tzv. haltýř, s velkým průtokem vody a dochovanou litinovou pumpou. V současné době dům slouží zčásti k bydlení, zčásti je zpřístupněn veřejnosti - jako ukázka původní střešovické architektury a někdejšího života na periferii Prahy - v rámci pravidelných kulturních programů.. O objekt pečuje občanské sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, které jedná s majitelem (obcí) o podmínkách dlouhodobého pronájmu objektu. Na objektu jsou průběžně prováděny drobné opravy a udržovací práce, které mají zajistit nezhoršování stavebně technického stavu budovy a umožnit jeho dlouhodobé zpřístupňování veřejnosti.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny tří štítových stavení, tvořících západní vstup do starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy vzniklé ztrátou některých původních objektů si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic. Objekt č.p. 946 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy druhé poloviny 19. století. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní štítové stavení se zahrádkou, množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury. Dokumentuje fakt, že na takřka všech zdejších stavebních parcelách stával původně vždy jediný domek orientovaný kolmo ke komunikaci. Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze