Dům č.p. 96 ve starých Střešovicích

Návrh na prohlášení nemovité věci za kulturní památku:

1. Lokalizace
Obec: Praha 6
Okres: Praha
Číslo popisné: 96
Číslo orientační: 5
Ulice: Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce: staré Střešovice
Název katastrálního území: Střešovice
Parcelní čísla pozemků: 88, 89, 90


2. Vlastník objektu


Obec - svěřeno do správy Městské části Praha 6
Adresa: Městská část Praha 6, Úřad Městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6


3. Popis věci, její současný stav a využití

Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v těsné blízkosti pískovcového prahu, jenž ohraničuje staré Střešovice z jihu. Dům stojí na přibližně dvoumetrovém terénním útvaru, který je zčásti umělý. Terénní útvar je ohraničen opěrnou zdí z pískovcových kvádrů.

Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, s malou příčnou přístavbou v jižní části. Interiér domu je rozčleněn na tři obytné místnosti, dvě malé předsíňky, úzkou kuchyňku a jednu místnost, která zřejmě sloužila jako sklad či komora, později WC a kotelna, dnes pomocná kuchyňka. Prodloužení příčné přístavby v jižní části domku, v němž byla umístněna koupelna, pochází až ze 70. let 20. století. Dům je přibližně ze čtvrtiny podsklepen; sklep sestává z jediné klenuté místnosti, vyzděné pískovcovými kvádry a cihlami. Dům je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v malé míře též z opukových kamenů. Střešní konstrukce je původní, krytinu tvoří pálená bobrovka. Na východní a jižní fasádě se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží, korunní římsa a štuky kolem oken. Původní jsou rovněž dřevěná špaletová okna a jedny dvoukřídlé kazetové dveře v interiéru. Ostatní dřevěné dveře byly v 70. letech nahrazeny typizovanými výrobky s kovovými rámy. V 90. letech byly v domě instalovány dřevěné prkenné podlahy, byla zrenovována okna a vnitřní i vnější omítky.

K domu přiléhá poměrně velký pozemek (vzhledem k ostatním domům ve starých Střešovicích), který je z jižní strany ohrazen opěrnou pískovcovou zdí a ze severní strany pískovcovou skálou. Přístup do objektu je možný brankou, po jejíž obou stranách stojí cihlové sloupky. Před východním průčelím domu je betonová teráska s malou okrasnou zahrádkou, v západní části pozemku je zahrada, v níž byly dříve pěstovány jabloně. V pískovcové skále zasahující do zahrady je vytesáno několik umělých jeskyní, z nichž některé zjevně sloužily jako sklepy.

V současné době dům slouží zčásti k bydlení, zčásti je otevřen pro veřejnost v rámci pravidelných kulturních programů. Je přístupný jako ukázka původní střešovické architektury a někdejšího života na periferii Prahy. O objekt pečuje občanské sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, které jedná s majitelem (obcí) o podmínkách dlouhodobého pronájmu objektu. Na objektu jsou průběžně prováděny drobné opravy a udržovací práce, které mají zajistit nezhoršování stavebně technického stavu budovy a umožnit jeho zpřístupnění veřejnosti.


4. Odůvodnění návrhu

Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic. Objekt č.p. 96 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům se zahradou, s velkým množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

Prostor za domem sloužil původně pro vylamování stavebního kamene a kopání písku pro stavební činnost ve Střešovicích a okolí. Odtěžením značné části skály vznikla za domem prostorná terasovitá zahrada s bizarními sklaními útvary a umělými jeskyněmi, jež jsou pozůstatkem někdejšího lomu. Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.


5. Poznámka

Památková ochrana by se měla vztahovat nejen na urbanistické rozložení a situaci objektu ve smyslu hmoty, uliční čáry a výšky, ale i na jeho celkový charakter, členění a detail - nízkopodlažní charakter, zdobné prvky na fasádě, dřevěná špaletová okna, střešní krytina z pálené bobrovky, prvky drobné architektury, prostory vytesané do skal. Předmětem ochrany by mělo být též přírodní prostředí objektu. Vzhledem k charakteru objektu a jeho okolí je vhodné vymezení ochranného pásma.


6. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika starých Střešovic
 2. Kopie výpisu z katastru nemovitostí.
 3. Kopie snímků katastrální mapy

  1. Kopie snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000.
  2. Zvětšená část katastrální mapy s vyznačením navrhovaného rozsahu kulturní památky.

 4. Fotodokumentace

  1. Velkoformátové černobílé fotografie byly zapůjčeny z archivu Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001.
  2. Barevné fotografie zhotovil v říjnu 2001 Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích.

 5. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze