Základní informace pro dokumentaci objektů ve starých Střešovicích

Objekty jsou řazeny dle čísel popisných

1. Skupina objektů v jádru starých Střešovic, podél ulice Starostřešovická


Jedná se o skupinu nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Objekty vznikaly v 18. a 19. století v uličce směřující od hlavní komunikace Nad hradním vodojemem směrem k pískovcovému masivu na jihu, v mírně se svažujícím terénu. Některé z objektů jsou ve vyšších polohách, mají terasovité zahrady, část hospodářských prostor je vytesána přímo do skal. Objekty jsou přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy, v souvislosti se stavebním rozmachem areálu Strahovského kláštera, na místě historické osady z 10. století. Objekty mají typický vzhled a charakter, jedné se původně o tříprostorové domy, některé s pozdějšími přístavbami, se zahradami, ohradními zdmi a velkým množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

č.p. 19 (parcelní číslo 72)

Dům postaven v blízkosti jádra starých Střešovic v roce 1784. Od poloviny 90. let je rekonstruován. Objekt je ohraničen dvouplášťovou obvodovou zdí, z níž na severním nároží vystupuje malý domek do ulice Nad hradním vodojemem, který je jedním z nejstarších v celé enklávě Střešovic. Tento objekt sloužil původně jako kaple, poté márnice. Později byl využívání jako prodejna potravin, prodejna ovoce a zeleniny, jako sklad uhlí. Již ve 2. polovině 19. století byl objekt připojen k obytnému domu č.p.19. V jižní části byl na obvodovou zeď napojen malý přístavek, který se ještě do poloviny 20. století využíval k bydlení. Tento přístavek však byl v roce 2001 zbořen.
Vlastník: Helena Kindlová, uživatelé: Iveta a Mgr. Rostislav Sovičkovi, telefon: 312 14 39

č.p. 43 (parcelní číslo 81)

Původně přízemní objekt postavení roku 1810. Půdní vestavba byla realizována ve druhé polovině 90. let bez povolení.
Vlastník: Jitka a Petr Turkovi

č.p. 44 (parcelní čísla 78, 79, 80)

Jednoposchoďový dům se zahrádkou na západní straně pozemku. Objekt je částečně ohrazen cihlovou zdí, v jižní části jsou přístavky sloužící jako hospodářské prostory.
Vlastník: Jan Hraběta, tel. 2431 2034

č.p. 67 (parcelní čísla: 86, 87)

Přízemní objekt s malým dvorkem. V jižní části pozemku se zachovaly prostory vydlabané v pískovcových skalách, jež sloužily jako maštale.
Vlastník: Alena a Jaroslav Sochůrkovi, tel. 2051 1212

č.p. 68 (parcelní čísla: 65, 66)

Přízemní objekt s dvorem a terasovitou zahradou. V domě sídlil malíř pokojů.
Vlastník: Alena a Jaroslav Sochůrkovi, tel. 2051 1212

č.p. 69 (parcelní čísla: 59, 60)

Jednoposchoďový dům s terasovitou zahradou.
Vlastník: Jaroslava a Václav Jágrovi, tel. 2051 1213

č.p. 79 (parcelní čísla: 82, 83)

Přízemní objekt má vedle hlavní obytné budovy ještě hospodářský objekt a pozdější přístavbu v jižní části.
Vlastník: Obec - Městská část Praha 6

č.p. 96 (parcelní čísla: 88, 89, 90)

Přízemní objekt. Prostor za domem sloužil kdysi jako pískovna pro těžbu stavebního materiálu. Dodnes zůstaly zachovány umělé jeskyně, které vznikly zřejmě při těžbě písku a později byly užívány jako sklepy.
Vlastník: Obec - Městská část Praha 6

č.p. 118 (parcelní čísla: 84, 85)

Domek postavený po roce 1784 v blízkosti jádra Velkých Střešovic se rozpadnul v polovině 80. let, kdy mu noční bouře odnesla střechu a obyvatelé se vystěhovali. Dodnes však zůstaly zachovány části objektu vytesané do pískovcové skály a jižní část domu ke skále přistavěná (jedná se o jednu místnost zřejmě WC).
Vlastník: Petr Matura, Na Petřinách 1866/27, 162 00 Praha 6, tel. 2061 0906

č.p. 534 (parcelní čísla: 59, 60, 61, 62)

Přízemní objekt. Štuky na fasádě nejsou původní.
Vlastník: Jaroslava a Václav Jágrovi, tel. 2051 12132. Skupina objektů na západním konci starých Střešovic, podél ulice Nad hradním vodojemem

Jedná se o fragmenty souvislé historické zástavby starých Střešovic, která vznikala v 18. a 19. století, v době největšího stavebního rozmachu této lokality. (Staré Střešovice jsou původně řemeslnickou enklávou vyrostlou na místě osady z 10. století. Sídlili zde především zedníci a fasádníci pracující na stavbách v areálu Strahovského kláštera, později na stavbách vilové čtvrti Ořechovka.) Objekty mají typický vzhled a charakter, jedná se o tříprostorové domy při západním vstupu do starých Střešovic. Dokumentují fakt, že na takřka všech zdejších stavebních parcelách stával původně vždy jen jediný domek, orientovaný kolmo ke komunikaci, na zbytku parcely se pak rozkládala zahrada s ovocnými stromy.

č.p. 64 (parcelní čísla: 140, 141, 142)

Přízemní objekt se zahradou a řadou hospodářských prostor.
Vlastník: Magdalena a ing. Ivan Ettelovi, Na Rokytce 1329/2, Praha 8, tel. 8482 3101

č.p. 946 (parcelní čísla: 143/1, 143/2)

Přízemní objekt se skládá ze dvou částí, z nichž starší je část jižní. Součástí objektu je dvorek a malá terasovitá zahrádka.
Vlastník: Obec - Městská část Praha 6

č.p. 83 (parcelní čísla: 144, 145/1, 145/2)

Původně přízemní objekt se zahradou v současné době prochází přestavbou (nástavba a rozšiřování domu). K objektu byla v severní části parcely přistavěna další budova, sloužící jako hospoda.
Vlastník: Vladimír Huja, tel. 3335 20273. Skupina objektů na východním konci starých Střešovic, podél ulice Norbertov

Jedná se o souvislou řadu objektů na západní straně původního středověkého dvorce zmiňovaného od 14. století. Západní strana areálu dvorce byla po obvodu rozparcelována a zastavěna drobnými domky, v nichž žili deputátníci z blízkého poplužního dvora Andělky. Až do 18. století, kdy došlo k velkému stavebnímu rozmachu, tvořily tyto domky jádro starých Střešovic. (Staré Střešovice jsou původně řemeslnickou enklávou vyrostlou na místě osady z 10. století. Sídlili zde především zedníci a fasádníci pracující na stavbách v areálu Strahovského kláštera, později na stavbách vilové čtvrti Ořechovka.) Objekty mají typický vzhled a charakter, jedná se o drobné jednopodlažní domky při východním vstupu do starých Střešovic. Původní středověký dvorec byl již značně přestavěn.

č.p. 32 (parcelní číslo: 20)
Vlastník: Dana a Jaromír Landovi, Norbertov 6, Praha 6

č.p. 33 (parcelní číslo: 21)
Vlastník: Helena Šindelářová, Nad hradním vodojemem 33, Praha 6

č.p. 34 (parcelní číslo: 22)
Vlastník: Jiří Blažek, Průhonice 234

č.p. 35 (parcelní číslo: 23)
Vlastník: Jarmila a Oldřich Kosovi, Ve Střešovičkách 623/5

č.p. 36 (parcelní číslo: 24)
Vlastník: Hana Váňová, Nad hradním vodojemem 36/13 A, 2431 2864

č.p. 37 (parcelní číslo: 25)
Vlastník: Dana Laudová, Norbertov 37/6, tel. 2431 5510