Podrobná charakteristika starých Střešovic

První zmínky o existenci starých Střešovic pocházejí z 10. století. Jejich jméno se objevuje v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993; tehdy se jednalo o osadu ležící na důležité křižovatce několika cest. Střešovice přináležely k rodinným knížecím statkům a v roce 1143 byly darovány Strahovskému klášteru premonstrátů. Až do konce 18. století byla zástavba Střešovic značně rozptýlena. Jádro obce tvořil dvorec č.p. 8, připomínaný již od 15. století, a skupina pěti drobných domků. V roce 1756 dal Strahovský klášter postavit na vinici Andělce stejnojmenný dvorec, který funkci poplužního dvora převzal.

K organizované výstavbě ve Střešovicích došlo na přelomu 18. a 19. století v důsledku rozmachu Strahovského kláštera. Novým zaměstnancům kláštera byl vyčleněn pruh neúrodného pozemku pod pískovcovým prahem, z něž byl vylamován stavební kámen. Jednalo se drobnou domkářskou zástavbu bez pozemků, jen s malými zahrádkami. Původní domky byly většinou přízemní, takřka na všech parcelách stál vždy jen jeden domek orientovaný kolmo ke komunikaci. V roce 1840 bylo podle stabilního katastru ve Velkých i Malých Střešovicích celkem 100 čísel popisných, pak stavební ruch prakticky ustal. Ve druhé polovině 19. století, v důsledku dalšího růstu obyvatelstva, docházelo v podstatě už jen k přístavbám, nástavbám, domky se stavěly i na místě zahrádek. Budovy hospodářského charakteru byly postupně měněny v obytné, pro kolny a chlévy se vylamovaly prostory v pískovcové skále. Vznikla tak vysoce zahuštěná zástavba s množstvím uliček a průchodů, kde každý z domků má zcela jiný vzhled a vnitřní členění. Obec nemá žádnou náves, celou oblastí však prochází páteřní komunikace, v jejíž polovině stojí zvonička.

Rozloha urbanistického celku se do současnosti nezměnila. Až do konce 70. let 20. století byla většina původních domků v dobrém stavebně technickém stavu. Začátkem 80. let byl rozsáhlý soubor narušen částečnou demolicí. Přesto dnes jde o jedinou dochovanou vesnickou enklávu na území Prahy. Staré Střešovice jsou obklopeny moderními vilovými čtvrtěmi, budovanými od 20. let minulého století. Oblast je v těsném sousedství Národní kulturní památky Müllerova vila, v blízkosti hradního areálu a Městské památkové rezervace UNESCO. Do dnešní doby se dochovala rovněž související oblast Malých Střešovic na jižní straně střešovického návrší.