Staré Střešovice - stručná historie snah o památkovou ochranu

1973


únor
Návrh Pražskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody na zapsání starých Střešovic do Státního seznamu památkových objektů, iniciovaný obvodním konzervátorem Dr. Antonínem Balíkem a vedoucí národopisného oddělení Národního muzea Dr. Alenou Plessingerovou. Tento návrh doporučil Památkový aktiv v Praze 6 jako ochranu památky dělnického bydlení, jejíž součástí mělo být muzeum dělnického života a bydlení a ateliéry výtvarníků. Vybavení interiérů dobovým zařízením přislíbilo národopisné oddělení NM. Památkový aktiv zároveň upozorňuje na začínající demolice některých objektů, které způsobují nenahraditelné škody na kompaktním urbanistickém souboru.

1978


Začíná se proslýchat, že staré Střešovice mají být srovnány se zemí kvůli zamýšlené výstavbě areálu velvyslanectví NDR.

leden
Vedoucí národopisného oddělení NM Dr. Plessingerová naléhavě žádá ředitele Pražského střediska státní památkové péče o záchranu starých Střešovic, nebo v nejhorším možném případě alespoň o záchranu střešovické zvoničky.

1986


První rozsáhlá vlna asanace starých Střešovic, jakožto "ostudy dělnického bydlení". Celý prostor má být srovnán se zemí a využit pro výstavbu diplomatických komplexů "spřátelených" socialistických zemí jižní Ameriky. V tomto roce zmizela přibližně čtvrtina ulice Nad hradním vodojemem a část Starostřešovické ulice. Jedním z prvních zbořených objektů byl i vyhlášený Hostinec U Zvoničky.

1993


srpen
Pražským ústavem památkové péče podán Magistrátu hl. m. Prahy návrh na vyhlášení památkové zóny Staré Střešovice. Návrh byl za nejasných (a dnes nezjistitelných) okolností zamítnut, veškeré dokumenty se ztratily.

1995


Původní vlastníci vyhráli soud s pražským magistrátem a bylo jim umožněno zpětné odkoupení nemovitostí prodaných pod nátlakem koncem 80. let.

Na objednávku Obvodního úřadu pro Prahu 6 vypracována studie regenerace starých Střešovic kolektivem Doc. Jana Mužíka z ČVUT Praha jako návrh regulačního plánu. Regulační plán nebyl dodnes schválen a nikdy nikdo o jeho projednání neusiloval.

Magistrát zahájil rozprodávání vyvlastněných nemovitostí, o něž se nepřihlásili původní majitelé, ve veřejných obálkových soutěžích.

Postavena první novostavba, která zcela ignorovala původní drobnou zástavbu starých Střešovic (Nad hradním vodojemem 1076, 1077) a prolomila objemové i výškové limity. Objekt, postavený v rozporu se stanoviskem památkového odboru MHMP i v rozporu se stavebním povolením byl v roce 1996 dodatečně povolen a zkolaudován.

1997

Ustaveno Občanské sdružení Staré Střešovice. Jako hlavní cíl si vytklo obnovu zcela zdevastované místní zvoničky, která je jedním ze symbolů čtvrti.

1998


Obnoven Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích, který chce podporovat místní sousedský život, přispět k záchraně zbytků starých Střešovic a jejich oživení pořádáním kulturních akcí pro veřejnost (projekt Alternativa pro staré Střešovice).

2000


srpen
Dobročinným spolkem Medáků podán návrh na prohlášení tří skupin nejhodnotnějších objektů za kulturní památky. Jednalo se o 7 objektů na východním konci (v okolí původního středověkého dvorce), 3 štítová stavení na západním konci a 10 objektů v jádru starých Střešovic.
říjen
Poradní sbor primátora hl. m. Prahy doporučil, aby Dobročinný spolek medáků rozpracoval svůj projekt Alternativa pro staré Střešovice pro celou lokalitu.
říjen
Slavnostní otevření nově zrekonstruované zvoničky nákladem Úřadu m. č. Praha 6 za přítomnosti představitelů Úřadu m. č. Praha 6 a primátora hl. m. Prahy. Již o měsíc později začala zvoničce oprýskávat fasáda a loupat se omítka. Zjistilo se, že stavební firma použila zcela nevhodné technologie i materiály.
prosinec
Ministerstvo kultury ČR předalo návrh na prohlášení tří skupin objektů kulturními památkami Pražskému ústavu památkové péče k dopracování a odbornému posouzení.

2001


duben
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo, že navržené skupiny objektů kulturními památkami nevyhlásí, ale vyhlásí památkovou zónu Staré Střešovice.
květen
Státní ústav památkové péče v hl. m. Praze vypracoval návrh památkové zóny Staré Střešovice a předal jej Ministerstvu kultury ČR.
listopad
Dobročinným spolkem Medáků podán návrh Ministerstvu kultury ČR na vyhlášení 13 vybraných objektů ve starých Střešovicích za nemovité kulturní památky.

2002


květen
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo, že ve starých Střešovicích nebude vyhlašovat žádné samostatné objekty za kulturní památky.

2003


duben
Vláda ČR schválila vyhlášku o nových památkových zónách. Jednou z nich jsou i staré Střešovice
září
Vyhláška o Památkové zóně staré Střešovice nabývá právní účinnost - začíná platit.