Studie a posudky
Doplňující údaje k pasportizaci objektu Starostřešovická 96, Praha 6
Objednatel: SNEO - správa nemovitostí Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6 Praha, září 2002

Dům č.p. 96/5 ve starých Střešovicích

 1. Lokalizace
 2. Vlastník objektu
 3. Popis věci, její současný stav a využití
 4. Kulturně historická hodnota objektu
 5. Seznam příloh


1. Lokalizace
Obec Praha 6
Okres Praha
Číslo popisné 96
Číslo orientační 5
Ulice Starostřešovická
Čtvrť nebo část obce Staré Střešovice
Název katastrálního území    Střešovice
Parcelní čísla 88,89,90


2. Vlastník objektu
Obec - svěřeno do správy Městské části Praha 6
Adresa: Městská část Praha 6, Úřad Městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6


3. Popis věci, její současný stav a využití


Jedná se o přízemní objekt, postavený před rokem 1840 v těsné blízkosti pískovcového prahu, jenž ohraničuje staré Střešovice z jihu. Dům stojí na přibližně dvoumetrovém terénním útvaru, který je zčásti umělý. Terénní útvar je ohraničen opěrnou zdí z pískovcových kvádrů.

Objekt má jednoduchý obdélníkový půdorys, s malou příčnou (pozdější) přístavbou v jižní části. Interiér domu je rozčleněn na tři obytné místnosti, dvě malé předsíňky, úzkou kuchyňku a jednu místnost, která zřejmě sloužila jako sklad či komora, později WC a kotelna, dnes pomocná kuchyňka. Prodloužení příčné přístavby v jižní části domku, v němž byla umístněna koupelna, pochází až ze 70. let 20. století. Dům je přibližně ze čtvrtiny podsklepen; sklep sestává z jediné klenuté místnosti, vyzděné pískovcovými kvádry a cihlami.

Dům je vystavěn zčásti z pískovcových kvádrů, zčásti z cihel, v malé míře též z opukových kamenů. Omítky jsou vápenné. Střešní konstrukce je původní, hambalkové soustavy, krytinu tvoří pálená bobrovka. Stropy jsou dřevěné trámové s omítkou na rákos. Na východní a jižní fasádě se zachovala původní štuková výzdoba - zvýrazněná nároží, korunní římsa a štuky kolem oken. Původní jsou rovněž dřevěná špaletová okna a jedny dvoukřídlé kazetové dveře v interiéru. Ostatní dřevěné dveře byly v 70. letech nahrazeny typizovanými výrobky s kovovými rámy. V 90. letech byly v domě instalovány dřevěné prkenné podlahy, byla zrenovována okna a vnitřní i vnější omítky.

Objekt je připojen na veřejný vodovod a kanalizaci, není připojen k elektrické rozvodné síti. Zdrojem elektrické energie je benzínový generátor. V objektu jsou umístěna troje kamna na tuhá paliva, vytápí se dřevem. Příprava jídel se provádí na propan-butanovém sporáku.

K domu přiléhá poměrně velký pozemek (vzhledem k ostatním domům ve starých Střešovicích), který je z jižní strany ohrazen opěrnou pískovcovou zdí a ze severní strany pískovcovou skálou. Přístup do objektu je možný brankou ze Starostřešovické ulice, po jejíž obou stranách stojí cihlové sloupky. Před východním průčelím domu je betonová teráska lemovaná ozdobnými sloupky, s malou okrasnou zahrádkou. V západní části pozemku je zahrada, v níž byly dříve pěstovány jabloně. V pískovcové skále zasahující do zahrady je vytesáno několik umělých jeskyní, z nichž některé zjevně sloužily jako sklepy či chlívky pro domácí zvířectvo. V současné době dům slouží zčásti k bydlení, zčásti je otevřen pro veřejnost v rámci pravidelných kulturních programů. Je přístupný jako ukázka původní střešovické architektury a někdejšího života na periferii Prahy. O objekt pečuje občanské sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, které jedná s majitelem (obcí) o podmínkách dlouhodobého pronájmu objektu. Na objektu jsou průběžně prováděny drobné opravy a udržovací práce, které mají zajistit nezhoršování stavebně technického stavu budovy a umožnit jeho zpřístupnění veřejnosti.4. Kulturně historická hodnota objektu
Objekt je součástí skupiny nízkopodlažních objektů tvořící současné jádro starých Střešovic. Tento soubor předměstské osady vznikal ve svém základu ve druhé polovině 18. století v souvislosti se stavebním rozmachem Strahovského kláštera. Osada se do svého dnešního územního rozsahu, situování a struktury jednotlivých objektů, konstituovala nejpozději před rokem 1840, kdy je plně doložena v plánech ke stabilnímu katastru. Je soustředěna kolem ulic Nad hradním vodojemem, Starostřešovická, Norbertov a Pod Bateriemi. Objekty jsou seskupeny a situovány ojedinělým způsobem, k čemuž značnou měrou přispívá terénní situace pod bývalým lomem.

Přes určité zásahy, vzniklé ztrátou některých původních objektů, si soubor starých Střešovic zachovává svůj urbanistický, architektonický i krajinný charakter, dokládající významným způsobem dnes již jediný v Praze dochovaný příklad sídelního útvaru svého druhu. Pozoruhodné je rovněž těsné napojení a návaznost na další historickou i novověkou zástavbu Střešovic. Objekt č.p. 96 dokládá z převážné části zachovalý charakter drobné zástavby starých Střešovic s příznačnými architektonickými a stavebními rysy od počátku 19. století do jeho závěru. Je přímým dokladem způsobu života řemeslníků v enklávě vyrostlé na okraji Prahy. Má typický vzhled a charakter, jedná se o přízemní dům se zahradou, s velkým množstvím dekorativních prvků a prvků drobné architektury.

Prostor za domem sloužil původně pro vylamování stavebního kamene a kopání písku pro stavební činnost ve Střešovicích a okolí. Odtěžením značné části skály vznikla za domem prostorná terasovitá zahrada s bizarními sklaními útvary a umělými jeskyněmi, jež jsou pozůstatkem někdejšího lomu. Domek je jedním ze dvaceti objektů, které se z původních více než sta budov ve starých Střešovicích zachovaly ve víceméně původní podobě.5. Seznam příloh
 1. Podrobná charakteristika Starých Střešovic
 2. Obrazová dokumentace objektu

  1. Mapa starých Střešovic (výřez) M 1:2000
  2. Situace M 1:400
  3. Východní pohled M 1:100
  4. Půdorys M 1:100
  5. Podélný řez M 1:100
  6. Severní pohled M 1:100, Příčný řez
  7. Kresby detailů (Štefan Priehiba, říjen 2001)
 3. Fotodokumentace objektu

  1. Dvojice historických černobílých fotografií (archiv Muzea hlavního města Prahy, datováno 50. léta, autor neznámý).
  2. Velkoformátová černobílá fotografie (archiv Dokumentačního centra Adolfa Loose ve Střešovicích. Foto: Věroslav Škrabánek, říjen 2001).
  3. Čtyři páry barevných fotografií ze současnosti (archiv Dobročinného spolku Medáků ve Střešovicích, říjen 2001).
 4. Rekonstrukce provedené v letech 1995 - 2002

  1. Přehled rekonstrukcí a nákladů na materiál
  2. Srovnávací fotodokumentace stavu objektu
 5. Kopie výpisu z katastru nemovitostí, kopie snímku katastrální mapy
 6. Další doklady

  1. Vyjádření Státního ústavu památkové péče v hl. m. Praze
  2. Výpis ze stavebního archivu MHMP
  3. Výpis z regulační urbanistické studie Staré Střešovice, Mužík - Hexner, 1995
  4. Mapy správců sítíI. Podrobná charakteristika Starých Střešovic


První zmínky o existenci starých Střešovic pocházejí z 10. století. Jejich jméno se objevuje v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993; tehdy se jednalo o osadu ležící na důležité křižovatce několika cest. Střešovice přináležely k rodinným knížecím statkům a v roce 1143 byly darovány Strahovskému klášteru premonstrátů. Až do konce 18. století byla zástavba Střešovic značně rozptýlena. Jádro obce tvořil dvorec č.p. 8, připomínaný již od 15. století, a skupina pěti drobných domků. V roce 1756 dal

Strahovský klášter postavit na vinici Andělce stejnojmenný dvorec, který funkci poplužního dvora převzal. K organizované výstavbě ve Střešovicích došlo na přelomu 18. a 19. století v důsledku rozmachu Strahovského kláštera. Novým zaměstnancům kláštera byl vyčleněn pruh neúrodného pozemku pod pískovcovým prahem, z něž byl vylamován stavební kámen. Jednalo se drobnou domkářskou zástavbu bez pozemků, jen s malými zahrádkami. Původní domky byly většinou přízemní, takřka na všech parcelách stál vždy jen jeden domek orientovaný kolmo ke komunikaci. V roce 1840 bylo podle stabilního katastru ve Velkých i Malých Střešovicích celkem 100 čísel popisných, pak stavební ruch prakticky ustal. Ve druhé polovině 19. století, v důsledku dalšího růstu obyvatelstva, docházelo v podstatě už jen k přístavbám, nástavbám, domky se stavěly i na místě zahrádek. Budovy hospodářského charakteru byly postupně měněny v obytné, pro kolny a chlévy se vylamovaly prostory v pískovcové skále. Vznikla tak vysoce zahuštěná zástavba s množstvím uliček a průchodů, kde každý z domků má zcela jiný vzhled a vnitřní členění. Obec nemá žádnou náves, celou oblastí však prochází páteřní komunikace, v jejíž polovině stojí zvonička.

Rozloha urbanistického celku se do současnosti nezměnila. Až do konce 70. let 20. století byla většina původních domků v dobrém stavebně technickém stavu. Začátkem 80. let byl rozsáhlý soubor narušen částečnou demolicí. Přesto dnes jde o jedinou dochovanou vesnickou enklávu na území Prahy. Staré Střešovice jsou obklopeny moderními vilovými čtvrtěmi, budovanými od 20. let minulého století. Oblast je v těsném sousedství Národní kulturní památky Müllerova vila, v blízkosti hradního areálu a Městské památkové rezervace UNESCO. Do dnešní doby se dochovala rovněž související oblast Malých Střešovic na jižní straně střešovického návrší.IV. Rekonstrukce provedené v letech 1995 - 2002
A. Přehled rekonstrukcí a nákladů na materiál

1. Výchozí stav (1995)

Budova byla ve velmi špatném celkovém technickém stavu. Podle svědectví místních obyvatel byla cca 10 let neužívána a neudržována. Měla poškozenou, místy zcela chybějící střešní krytinu a částečně uhnilé krovy. Odrytí domu vlivům počasí způsobilo značné provlhnutí zdí i stropů a rozsáhlé opadání vnitřních i vnějších omítek a částečné propadnutí stropů. Dům byl obklopen náletovými dřevinami, z nichž některé vyrůstaly z hliněné izolace půdy. Dům neměl okna ani dveře a žádné vnitřní vybavení. Zahrada i vlastní objekt byly plné stavebního a komunálního odpadu. Teráska před objektem byla propadlá, probořený chodník způsoboval zával vstupu do sklepa.

2. Výčet provedených prací do roku 2002

Přehled a vyčíslení hodnoty provedených základních rekonstrukčních prací v letech 1995 - 2002 dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (Ústav racionalizace staveb, Praha, 1999):

Druh práceRozsah práceJednotková cenaFinanční ohodnocení
Odstranění křovin220 m220,504.510,00
Spálení křovin220 m24,00880,00
Úprava zeminy vápnem57 m334,501.967,00
Svahování30 m226,00780,00
Osázení travním semenem150 m26,00900,00
Odvoz suti180 m311,202.016,00
Uložení suti na skládce180 m3110,0019.800,00
Zdivo komínu z cihel0,25 m32.990,00748,00
Bednění - zřízení6 m2258,001.548,00
Bednění - odstranění6 m288,50531,00
Betonování základů a kleneb2 m31.320,002.640,00
Zdivo nosné a sklepní 10 m32.270,0022.700,00
Zdivo štítu 0,5 m3 2.270,00 1.135,00
Odstranění starých nátěrů z vnějších omítek 115 m2 10,10 1.162,00
Vnější omítka stěn 30 m2 58,50 1.755,00
Nátěr vnějších omítek 45 m2 111,00 4.995,00
Odstranění starých nátěrů z vnitřních omítek stěn oškrábáním 196 m2 10,10 1.980,00
Odstranění starých nátěrů z vnitřních omítek stropů oškrábáním 67,5 m2 17,50 1.181,00
Vnitřní omítka stěn 120 m2 106,00 12.720,00
Vnitřní omítka stropů 9 m2 145,00 1.305,00
Nátěry vnitřních omítek vápnem - stěny 196 m2 21,00 4.116,00
Nátěry vnitřních omítek vápnem - stropy 67,5 m2 21,00 1.418,00
Montáž podlah z trámů a podlahových palubek 60 m2 429,00 25.740,00
Vyspravení dveřní zárubně 5 ks 42,00 210,00
Montáž dveřních křídel do zazděné rámové zárubně jednokřídlových 6 ks 170,00 1.020,00
Montáž oken dvoukřídlých zdvojených 6 ks 409,00 2.454,00
Odstranění starých nátěrů z oken s dělenými křídly 13 m2 5,50 71,50
Nátěry oken s dělenými křídly 13 m2 108,00 1.404,00
Nátěry dveří jednokřídlých 12 m2 90,00 1.080,00
Oprava oken dvojitých s výměnou dílčích dílů 12 m2 535,00 6.420,00
Trojnásobný nátěr tesařských konstrukcí protihnilobný, protiplísňový 127 m2 22,50 2.858,00
Vyspravení pálené střešní krytiny z tašek 60 m2 102,00 6.120,00
Zastřešení pálenou krytinou nasucho do rámu 18 m2 595,00 10.710,00
Zastřešení hřebenů z hřebenáčů drážkových do malty 10 m2 274,00 2.740,00
Základní a dvojnásobné nátěry klempířských konstrukcí 10,5 m2 64,50 677,00
Čištění kanalizace 12 m 00,00 2.400,00
Vyčistění budov 67,5 m2 36,00 2.430,00
CELKEM - - 157.121,50

Náklady na materiál potřebný k dosavadním základním rekonstrukcím (v tomto přehledu není zahrnut materiál, který byl získán zdarma nebo jako recyklovaná surovina)

Druh materiáluCena za jednotkuMnožstvíCena
Cement strusko-portlandský 50 kg 150,00 30 4.500,00
Vápenný hydrát 25 kg 90,00 30 2.700,00
Písek m3 280,00 10 2.800,00
Štuková omítka 30 kg 112,00 10 1.112,00
Sádka 1 kg 20,00 15 300,00
Travní semeno 1 kg 65,00 15 975,00
Dolomit 1 kg 35,00 5 175,00
Barva na fasády 15 kg 920,00 1 920,00
Dobarvovací přísada 41,00 12 492,00
Primalex bílý 5 kg 75,00 3 225,00
Odrezovač 0,5 l 42,00 4 168,00
Syntetická barva na kov základní 0,8 kg 69,00 8 552,00
Syntetická barva na kov krycí 0,8 kg 109,00 8 872,00
Balakryl 0,8 kg 105,00 30 3.150,00
Mořidlo Carbofix na dřevo, proti plísním 1 l 210,00 20 4.200,00
Okenní sklo m2 279,00 5 1.395,00
Spojovací materiál    3.000,00
Trámky podlahové m 100,00 75 7.500,00
Palubky podlahové m 250,00 28 7.000,00
Cihly pálené ks 5,00 600 3.000,00
Střešní tašky typ bobrovka ks 6,30 600 3.780,00
CELKEM - - 48.816,00

B. Srovnávací fotodokumentace stavu objektu

Seznam fotografií

Provizorní zabednění oken, vpravo propadlý chodník (1997)
Čelní fasáda včetně dřevěných výplní, posezení na terásce (2002)


Oprava čelní fasády (1998)
Čelní fasáda a posezení na terásce (2002)


Stavba opěrné zdi, oprava propadlého chodníku (1998)
Teráska s okrasnými sloupky (2002)


Jižní štít objektu (2000)
Jižní štít objektu a pohled do zrekonstruované zahrady (2002)


Provizorní zabednění oken, poškozená fasáda (1998)
Čelní fasáda objektu (2002)


Vstup do objektu (1996)
Vstup do objektu (2002)


Teráska s probořeným chodníkem (1997)
Posezení na terásce (2002)


Okno do obytné místnosti (1998)
Okno do obytné místnosti (2002)


Zával sklepa (1997)
Vstup do sklepa (2002)


Přístupový chodník (1998)
Přístupový chodník (2002)


Jižní štít objektu (1997)
jižní štít objektu (2002)


Pohled do zahrady (1999)
Zahrada s altánem a ohništěm (2002)


Pohled ze Starostřešovické ulice (1997)
Ptačí perspektiva (1999)


Čelní fasáda (2002)
Zahrada s dřevěnými stavbami (2002).